తెలుస్తే చెప్పండి.దయచేసి.ఇప్పుడు తెలిస్తే చెప్పండి.ఇప్పుడు తెలియక పోయినా పర్వాలేదు.తెలిసినప్పుడు చెప్పండి.

కొన్ని పదాలు మనము ,ఆన్గా ఆంగ్ల పదాలు తెలుగులో వాడతాము.అవే మనకు తెలుగులో తెలిస్తే ఎంతో సంతోషము కదా.

ఈ క్రింద కొన్ని పదాలు ఇస్తాను.దయచేసి చెప్పండి.

LIKE =……,SHARE = ……,COMMENT = …..,CRITICIZE = …..,MARKS = ……,HOSPITAL = ….,REPORT = …..

 

THANK YOU.ధన్యవాదములు.

ఇదే రహదారి.

కాదు.గోదారికెళ్లే దారి.అయ్యో నేను రాజమండ్రి స్టేషన్ కేల్లే దారి అడిగానండి.మరి మీరు గోదాట్లో మునగలేదా?

మునిగాను సార్.మళ్ళీ మావూరెళ్లిపోవాలికదా.వెళ్ళకండి.ఈ వూరే మీ వూరు అనుకోండి.ఇక్కడే ఏదో వృత్తి చేసుకోండీ.నాకు ఏదీ వృత్తి రాదే.మా వూర్లో నన్ను భోక్తగా తీసుకెళ్తారండి.అదే నాకు జీవనాధారము.ఇంకేం.ఇక్కడ మీకు చాలా బాగా గిరాకీ ఉంటుంది.వచ్చిన వాళ్ళు గంగలో మునిగి వారి పితృదేవతలకు పూజలు చేసి,పిండాలు గంగలో వదిలి,తర్వాత బ్రాహ్మణులకు భోజనమూ,విత్తమూ ఇచ్చి పంపుతారు.మీకు భోక్తగా చాలా బాగానే ఉంటుంది.నాకు తెలిసిన పురోహితులకు మిమ్మల్ని పరిచయము చేస్తాను.వారే మీ బాగోగులు చూస్కుంటారు.సరేనండి.మరి నా భార్యా,పిల్లలో?వారికి కూడా ఏదో ఏర్పాటు చేస్తారు లెండి.

ఇంతకీ మీకు మంత్రాలు వస్తాయా?ససేమిరా ఒఖ్హ మంత్రమూ రాదండీ.నన్ను భోక్తగా తెస్కెళ్లే బ్రాహ్మణులు మూలగా,ఒక పక్కగా,నోరు మూసుకుని కూర్చోమంటారు.సరిగ్గా భోక్త భోజనమే నా వృత్తి.అందుకే వాళ్ళు నాకు ఏ మంత్రమూ నేర్పలేదు.నేర్చుకొనివ్వలేదండీ.అదండీ నా కధ.అయ్యో.అయ్యయ్యో.శివ..శివా..మీరు అస్సలు ఖాన్గారు పడకండి.ఇక్కడ విప్రులు చాలా ఉత్తములు.మీకు వారే వేద పాఠశాలలో అన్నీ మంత్రాలూ,వేదాలూ,ఉపనిషత్తులూ నేర్పిస్తారు.ఇటు భుక్తికి భోక్తగా వెళ్ళండి.భోజనమూ,సంభావనా పుచ్చుకోండి.మిగిలిన సమయము కాళ్లారచాపుకుని పడుకోకుండా అన్నీ మంత్రాలూ క్షుణ్ణముగా నేర్చుకోండి.అప్పుడు మిమ్ము అందరూ పిలుస్తారు.

మంత్రాలు సుస్వరము తో చెప్తే మీకు మాంఛీ పేరు వస్తుంది.రెండు చేతుల నిండా సంపాదన ఉంటుంది.సరేనా.ఏమంటారు.అయ్యా.మీరు సర్వేశ్వరుడులా కనిపిస్తున్నారు.నాకు సన్మాగము చూపినారు.అయ్యా.నన్ను పొగడకండి.అవ్వాల్సిన పని చూద్దాము.ఆయనే మాంఛీ సధ్బ్రాఃమానులకు పరిచయము చేశారు.ఆ రోజే నా జీవితం కొత్త మలుపు తిరిగింది.బాగా సంపాదించాను.బాగుపడ్డాను.ఒక భోక్త గా ఉండే నేను ఈ రోజు వేద పండితుదను అయ్యాను.

మన తెలుగు మనది.దానిని ఎప్పటికీ మరువకు.మన పిల్లలకి తెలుగు నేర్పన్దీ.పెద్ద బాలశిక్ష కొనండి.ఈ రోజే తెలుగు నేర్చుకోండి.నేర్పన్దీ.

 

 

Opportunities,come in our lives,few times.If we welcome opportunities,in right time,you get the benefit.How about make opportunities,ourselves.By making opportunities ourselves,we progress in our life rapidly.People who make opportunities run,after them,are real successful people.People who wait ,for opportunities,always,are late in their lives.So,do we wait for opportunity,or do we make opportunities?

నేను నా మాతృభాషను ప్రేమిస్తున్నాను.నా మాతృభాష  తెలుగు.నేను నా మాతృభాషలో మాట్లాడినా,చదివినా,విన్న ఎంతో సంతోషం కలుగు తుంది.ప్రతి మనిషికి తన మాతృభాష మీద గౌరవం,భక్తి,ప్రేమ ఉంటే మనని మనము మర్యాదించుకున్నట్లు.

మీ మాతృభాషలో మీరు వ్రాసినట్లు ఇతర భాషలో వ్రాయగలరా?ఎంతైనా మన మాతృభాషలో చక్కగా అర్ధమయేటట్టు మాట్లాడగలము,వ్రాయగలము.మన మనస్సుకి ఎంతో ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది.

మన మాతృభాషను గౌరవిద్దాము.

Friendship is always to be maintained in the most friendly,cordial way.Be a good friend.It is said “A friend in need is always,a friend indeed.”

Have good friends & never leave them.Cherish good friendship,for your life time.

I want friends,all times.

Generally,human nature is to hesitate,when some one asks,you to tell,frankly,what you wish to say.This,is quite common,nothing wrong,in this.But,are you,feeling comfortable,by not being frank?

 

A good question,to ourself.We always wish to tell,frankly,what is in our mind.But,circumstances,situations,prevail,on our mind,and we try,to say,very little,or sometimes,nothing.

 

How do you,solve this.Difficult.But,nothing wrong in trying to say,frankly.It so,happens,that after a discussion,we feel,we should,have told frankly,facts.But,it becomes,late.so,decide,before,to tell frankly.Not,feel,bad,after the discussion,is over.

 

Better,be frank.That helps,one,so much.