విద్య కోసం…వితరణ ప్రేమజీవి

అన్నిదానాల్లోకీ’విద్యాదానం’గొప్పదనివిశ్వసించేసమాజంమనది.అలాంటివిద్యకోసంతనఆస్తిలోగణనీయమైనమొత్తాన్నిదానంచేయటంద్వారాదేశంలోనిసంపన్నులచరిత్రలోనేఒకకొత్తఅధ్యయనానికితెరతీశారుసాప్ట్వేర్దిగ్గజంఅజీమ్ ప్రేమ్జీ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: