ఈ దారి ఏ దారి?

ఇదే రహదారి.

కాదు.గోదారికెళ్లే దారి.అయ్యో నేను రాజమండ్రి స్టేషన్ కేల్లే దారి అడిగానండి.మరి మీరు గోదాట్లో మునగలేదా?

మునిగాను సార్.మళ్ళీ మావూరెళ్లిపోవాలికదా.వెళ్ళకండి.ఈ వూరే మీ వూరు అనుకోండి.ఇక్కడే ఏదో వృత్తి చేసుకోండీ.నాకు ఏదీ వృత్తి రాదే.మా వూర్లో నన్ను భోక్తగా తీసుకెళ్తారండి.అదే నాకు జీవనాధారము.ఇంకేం.ఇక్కడ మీకు చాలా బాగా గిరాకీ ఉంటుంది.వచ్చిన వాళ్ళు గంగలో మునిగి వారి పితృదేవతలకు పూజలు చేసి,పిండాలు గంగలో వదిలి,తర్వాత బ్రాహ్మణులకు భోజనమూ,విత్తమూ ఇచ్చి పంపుతారు.మీకు భోక్తగా చాలా బాగానే ఉంటుంది.నాకు తెలిసిన పురోహితులకు మిమ్మల్ని పరిచయము చేస్తాను.వారే మీ బాగోగులు చూస్కుంటారు.సరేనండి.మరి నా భార్యా,పిల్లలో?వారికి కూడా ఏదో ఏర్పాటు చేస్తారు లెండి.

ఇంతకీ మీకు మంత్రాలు వస్తాయా?ససేమిరా ఒఖ్హ మంత్రమూ రాదండీ.నన్ను భోక్తగా తెస్కెళ్లే బ్రాహ్మణులు మూలగా,ఒక పక్కగా,నోరు మూసుకుని కూర్చోమంటారు.సరిగ్గా భోక్త భోజనమే నా వృత్తి.అందుకే వాళ్ళు నాకు ఏ మంత్రమూ నేర్పలేదు.నేర్చుకొనివ్వలేదండీ.అదండీ నా కధ.అయ్యో.అయ్యయ్యో.శివ..శివా..మీరు అస్సలు ఖాన్గారు పడకండి.ఇక్కడ విప్రులు చాలా ఉత్తములు.మీకు వారే వేద పాఠశాలలో అన్నీ మంత్రాలూ,వేదాలూ,ఉపనిషత్తులూ నేర్పిస్తారు.ఇటు భుక్తికి భోక్తగా వెళ్ళండి.భోజనమూ,సంభావనా పుచ్చుకోండి.మిగిలిన సమయము కాళ్లారచాపుకుని పడుకోకుండా అన్నీ మంత్రాలూ క్షుణ్ణముగా నేర్చుకోండి.అప్పుడు మిమ్ము అందరూ పిలుస్తారు.

మంత్రాలు సుస్వరము తో చెప్తే మీకు మాంఛీ పేరు వస్తుంది.రెండు చేతుల నిండా సంపాదన ఉంటుంది.సరేనా.ఏమంటారు.అయ్యా.మీరు సర్వేశ్వరుడులా కనిపిస్తున్నారు.నాకు సన్మాగము చూపినారు.అయ్యా.నన్ను పొగడకండి.అవ్వాల్సిన పని చూద్దాము.ఆయనే మాంఛీ సధ్బ్రాఃమానులకు పరిచయము చేశారు.ఆ రోజే నా జీవితం కొత్త మలుపు తిరిగింది.బాగా సంపాదించాను.బాగుపడ్డాను.ఒక భోక్త గా ఉండే నేను ఈ రోజు వేద పండితుదను అయ్యాను.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: